Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

aynis
13:43
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viamental-cat mental-cat
aynis
13:41
7305 5016
Reposted fromPoranny Poranny viamaking-love making-love
aynis
13:40
1971 f338 500
Reposted fromPoranny Poranny viamaking-love making-love
aynis
13:25
7801 922b 500
Reposted fromnonecares nonecares viadeepestMq deepestMq
aynis
13:25
4355 97d6
Reposted fromsavatage savatage viadeepestMq deepestMq
aynis
13:22
13:21
aynis
13:21
3668 7328 500
aynis
13:19
1703 e0c4 500
aynis
13:19
7222 378f
A good girl in public, but in private...
aynis
13:18
1626 2087
aynis
12:06
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
aynis
12:04
4296 ae1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
aynis
12:03
4292 18da
Reposted from777727772 777727772 viapkz451 pkz451
aynis
12:03
0995 e860
i do
Reposted fromscorpix scorpix viapkz451 pkz451
aynis
12:01
aynis
12:00
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viapkz451 pkz451
aynis
11:59
Reposted fromantichris antichris viapkz451 pkz451
aynis
11:59
0975 07ff 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapkz451 pkz451

March 21 2018

aynis
18:32
8392 0c54 500
Reposted fromsavatage savatage viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl