Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aynis
13:10
4640 7791 500
Reposted fromlyder lyder viajoannna joannna
aynis
13:09
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viajoannna joannna
aynis
13:09
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viajethra jethra
aynis
13:09
Reposted fromsummerstar summerstar viajethra jethra
aynis
13:08
6694 1531
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viajethra jethra
aynis
13:07
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viajethra jethra
aynis
13:07
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajethra jethra
aynis
13:06
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
13:06
9164 bb8c 500
Reposted fromsunlight sunlight viajethra jethra
13:05
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajethra jethra
13:05
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viajethra jethra
aynis
13:04

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viayourheartbeat yourheartbeat
13:03
aynis
13:03
Reposted frommayamar mayamar viafridaysister fridaysister
aynis
13:01
aynis
13:01
8361 680e
Reposted fromredux redux viafridaysister fridaysister
aynis
13:00
6546 7dec
Reposted fromKokosem Kokosem viajethra jethra
aynis
12:59
5512 a017
Reposted fromrol rol viajethra jethra
aynis
12:59
3856 5064
Reposted fromsomersby somersby viajethra jethra
aynis
12:59
2664 a3f7 500
Reposted frombeer beer viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl